Pojištění: Vysvětlení základních pojmů

01.03.2021

Dnes se pokusím "hezky/česky/lidsky" vysvětlit nejčastější pojmy, se kterými se můžete setkat ve Vašich pojistných smlouvách.

VÝLUKA

Výluka je situace, při níž není pojišťovna povinna hradit škodu. Vždy je specifikována v pojistných podmínkách. Např. může být v pojistných podmínkách uvedeno, že pojišťovna nehradí škody vzniklé na pneumatikách.

ŠKODNÍ UDÁLOST -> LIKVIDACE -> POJISTNÁ UDÁLOST -> POJISTNÉ PLNĚNÍ

Škodní událost: Událost, při které vznikne škoda (poškození a zničení věcí, zranění,...), ale ještě není jisté, zda pojišťovna bude platit.

Likvidace pojistné události: Proces šetření, při kterém se zjišťuje, zda se jedná o pojistnou událost, ze které vznikne nárok na výplatu náhrady.

Pojistná událost: Taková škodní událost, která splňuje podmínky smlouvy a je spojena s výplatou pojistného plnění.

Pojistné plnění: Peněžní částka, kterou vyplatí pojišťovna.

CENA

U majetkového pojištění se sjednává typ ceny, v které bude pojišťovna plnit:

  • cena časová - cena, ve které je započítána amortizace předmětu. Např. pokud si pojistíte notebook koupený za 10 000 Kč a za 3 roky se Vám s ním něco stane, nedostanete částku odpovídající kupní ceně, ale částku nižší (např. 4 000 Kč).
  • cena obvyklá (tržní cena) - cena, kterou dosáhneme při prodeji stejné či obdobné věci v daném čase a místě pojištění. Oproti výše uvedenému příkladu s notebookem se pojišťovna podívá, za jakou částku se v tu chvíli prodává Váš notebook a od toho se odvíjí výše vyplacené částky.
  • cena nová - cena, za kterou lze pořídit novou věc. Dostanete tedy plnou výši, za kterou jste danou věc koupili.

AUTOMATICKÁ PROLONGACE

Automatická prolongace znamená automatické prodloužení smlouvy po uplynutí sjednaného pojistného období.

INDEXACE

S pojmem indexace se nejčastěji setkáme u pojištění nemovitosti. Znamená, že pojišťovna bude automaticky navyšovat pojistnou částku (hodnotu nemovitosti) o hodnotu odpovídající zvýšení indexu stavebních prací, které vydává statistický úřad. Díky tomu nehrozí podpojištění (viz dále).

ALL RISK

Když Vám někdo nabízí ALL risk pojištění, znamená to krytí všech rizik. Např. ALL RISK Pojištění skel nemovitosti - je jedno, jestli okno rozbijí děti míčem nebo se rozbije následkem pádu stromu.

SPOLUÚČAST

Spoluúčast udává částku, kterou se podílíte na pojistné události. Např. pokud máte sjednané havarijní pojištění se spoluúčastí 2 000 Kč, při každém pojistném plnění vy hradíte tyto 2 tisíce a pojišťovna doplatí zbytek. Výši spoluúčasti si můžete nastavit různě a odvíjí se od ní to, jak vysoké platíte pojistné.

KARENČNÍ DOBA

Období, po které pojišťovna nekryje konkrétní riziko. Jeho délka je stanovena v pojistných podmínkách. Např. u pojištění nemovitosti je karenční doba pro povodně 10 dní od sjednání pojistky, u pojištění invalidity typicky 2 roky.

POJISTNÁ HODNOTA x POJISTNÁ ČÁSTKA

Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná částka je smluvně dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události.

V ideálním případě by se částky měly rovnat. Pokud je PH vyšší než PČ, dochází k podpojištění. Pokud je naopak PH nižší než PČ, dochází k přepojištění a platíte zbytečně vysoké pojistné.

VINKULACE

Výplata pojistného plnění bude vyplacena ve prospěch třetí osoby. Např. při vyřizování hypotéky může banka vyžadovat životní pojištění, aby v případě smrti připadly finance k doplacení úvěru v její prospěch.

REGRESIVNÍ NÁROK POJIŠŤOVNY

Situace, kdy pojišťovna po Vás vymáhá výdaje, které za vás vyplatila jako náhradu škody. K tomuto dochází zejména v případě, že škodu způsobíte úmyslně nebo protiprávním jednáním.

POJISTNÉ OBDOBÍ

Doba, na kterou je pojištění sjednáno. V tomto období nemůžete pojistku zrušit úplně libovolně (pro více informací odkazuji na článek "Možnosti ukončení pojistné smlouvy").

POJISTNÍK

Ten, kdo pojištění uzavírá a zavazuje se platit pojistné.

POJIŠTĚNÝ

Ten, na koho se vztahuje pojistná smlouva.

OBMYŠLENÁ OSOBA

Taková osoba, které bude vyplaceno pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

RIZIKOVÉ SKUPINY

Na základě druhu povolání a vykonávaných sportovních činností Vás pojišťovna zařadí do některé ze svých předem specifikovaných skupin. Dle tohoto zařazení Vám následně nastaví výši pojistného.