Žij nebo přežívej

29.11.2021

Kam svůj život směřujeme a podle čeho se rozhodujeme?

Abychom mohli cokoliv v našem životě plánovat a činit "správná" rozhodnutí, měli bychom mít stanoveny cíle, kterých chceme dosáhnout. Bez cílů jsou naše rozhodnutí bezhlavé a neefektivní. Cíle však musí být v souladu s našimi životními hodnotami, které vycházejí z našich potřeb.  

Cíle nám poslouží k lepší disciplinovanosti, víme, k čemu se blížíme, kam směřujeme a hlavně můžeme prožívat radosti z jejich dosáhnutí. Mohlo by se zdát, že cíle jsou to samé co životní priority, ale není tomu tak. Jednoduše řečeno priority jsou obecné a říkají nám kam směřujeme a cíle jsou konkrétně specifikovány na základě priorit.

Přestože je cíl koncový stav, ke kterému chceme dojít, paradoxně se stanovuje na začátku. Pokud nemáme cíle, nemůžeme plánovat a náš život je jedná slátanina chaosu. Jednotlivým cílům dle důležitosti stanovíme priority, na základě kterých budeme stavět a přizpůsobovat své chování a činy. Plánování cílů probíhá mnohdy na více úrovních (jednotlivec/pár/rodina), kdy nakonec musí dojít ke sladění jednotlivých cílů. Z časového hlediska dělíme cíle na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Přínosy pro život byly zmíněny hned v úvodu, ale co z toho budu mít ve vztahu k financím? Například díky stanoveným cílům, mám podklad pro investiční rozhodování. 

Při stanovování cílů používám následujících pět kroků:

1. Specifikuj

Cíle jsou vyjádřením našich přání a tužeb, musejí být konkrétní a srozumitelné na pochopení. 

Př. Našim přáním je, aby náš syn vyrůstal v inspirativním prostředí a dostalo se mu kvalitního a pestré vzdělání. Myslíme si, že lesní školka je takový startovací můstek, to je tedy náš cíl.  

2. Kdy a kolik

Dalším důležitým parametrem je, abychom věděli, kdy má být cíle dosaženo a jaké finanční prostředky budeme potřebovat. Toto nám v následném období pomůže sledovat, zda se k cíli přibližujeme.  

Př. Školkovné v lesní školce je cca 5000/měsíc. Budeme-li počítat, že ve školce bude 10 měsíců po dobu 3 let, tak zjistíme, že celkové potřebné prostředky při zachování stejných cen jsou 150 000Kč. Chceme mít celou částku připravenou k 1. dni nástupu do školky, víme že do 1.9. 2023 musíme našetřit 150 000.

3. Prober

Vše probereme s ostatními členy rodiny. Nestačí si stanovit cíl a nikomu o tom neříct, pokud fungujete jako rodina, měli by i oni rozhodnutí akceptovat. Všichni členové být s cíli seznámeni a každý by se na jeho dosahování měl podílet. 

Př. Nápad s lesní školkou je náš společný, takže námitky existovat nemohou.

4. Stanov priority

Můžeme mít jeden cíl nebo deset, ale následně zjistíme, že není v naších silách vše realizovat, a proto je zde tento krok stanovení si priorit, které nám pomůže v dalším rozhodování.

5. Verifikuj a plánuj

Ověření zda vůbec máme kapacitu na stanovené cíle a následné vytvoření plánů je posledním důležitým krokem. 

Př. Do 1.9.2023 (22 měsíců) našetřit 150 000Kč => 6818Kč/měsíc                                                      Mám vůbec tyto peníze měsíčně k dispozici? Pokud ne, hledám způsob jak to změnit.